PSE GSK?

German School of Kosova është shkolla e parë e këtij lloji, e cila ndërthur sistemin arsimor kosovar, gjerman dhe amerikan. Si sistemi arsimor gjerman ashtu edhe ai amerikan kanë përparësitë e tyre, ndërsa kombinimi më i mirë i tyre me sistemin arsimor kosovar, e bën GSK një shkollë unike për një arsim cilësor. Sistemi arsimor gjerman vendos një theks të veçantë në ndërtimin e një baze të fortë njohurish në lëndët kyçe si matematika, shkenca dhe gjuhët, si dhe në të menduarit kritik dhe analizë. Sistemi arsimor amerikan vlerëson kreativitetin dhe inovacionin, duke i inkurajuar nxënësit të ‘mendojnë jashtë kutisë’ dhe të dalin me ide të reja, si dhe mbi individualitetin dhe shprehjen personale. Kjo mund të jetë veçanërisht e dobishme në fusha si teknologjia dhe artet.

Kurrikula gjermane dhe amerikane

Sistemi arsimor gjerman vendos një theks të madh në shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë (lëndët STEM). Kjo do të thotë që nxënësit marrin një edukim rigoroz në këto fusha, gjë që mund t'i ndihmojnë ata të përgatiten për karrierë në industritë e teknologjive high-tech. Të mësuarit teorik dhe praktik kombinohen, duke i lejuar nxënësit të marrin përvojë në botën reale përderisa ata mësojnë Theksi në gjuhët: Gjermania është e njohur për aftësitë e saj në gjuhët e huaja dhe sistemi arsimor e reflekton këtë gjë. Në German School of Kosova, nxënësit do të mësojnë edhe anglisht edhe gjermanisht, përveç gjuhës shqipe. Në përgjithësi, kurrikula gjermane është e njohur për rigorozitetin, prakticitetin dhe theksin në lëndët STEM dhe formimin profesional. Këto veçori mund të ndihmojnë në përgatitjen e nxënësve për karriera të suksesshme në shumë fusha/industri. Kurrikula amerikane thekson mësimin praktik, i cili i ndihmon nxënësit të zhvillojnë aftësi të rëndësishme të të menduarit kritik dhe zgjidhjes së problemeve. Është i përqendruar te nxënësi dhe shpesh i përshtatet nevojave, interesave dhe stileve të të nxënit të nxënësve individualë. Kjo qasje ndihmon çdo nxënës të maksimizojë potencialin e tij dhe të arrijë qëllimet akademike. Inkurajon kreativitetin dhe inovacionin, duke i ndihmuar nxënësit të 'mendojnë jashtë kutisë' dhe të zhvillojnë zgjidhje unike të problemeve, si dhe ofrimin e një edukimi gjithëpërfshirës që përfshin akademikët, aktivitetet ekstra-kurrikurale dhe zhvillimin e karakterit. Kjo qasje holistike i ndihmon nxënësit të bëhen individë të mirëpërcaktuar me vlera të forta dhe aftësi sociale. Kurrikula amerikane fokusohet në zhvillimin e aftësive të të menduarit kritik, duke përfshirë analizën, vlerësimin dhe zgjidhjen e problemeve, të cilat janë aftësi thelbësore për sukses në botën e sotme.

Staf profesional

Mësimdhënësit shumë të kualifikuar, me përvojë dhe të përkushtuar të GSK ofrojnë një përzierje unike të perspektivave lokale dhe ndërkombëtare për mësimdhënien, të nxënit dhe kulturën. Pasioni për mësimdhënien është një tipar dallues i stafit tonë. Trajnim i gjerë nga trajnerë vendorë dhe ndërkombëtarë në kurrikulën kosovare, gjermane dhe amerikane, metodologjia dhe praktikat më të mira i bëjnë ata shumë kompetentë për të bërë shkollën të këndshme dhe mbështetësin nxënësit që të arrijnë potencialin e tyre të plotë. Mbështetja përmes monitorimit dhe mentorimit do të sigurojë arsim cilësor, si dhe do t'i ndihmojë ata të rriten profesionalisht dhe të modelojnë të mësuarit gjatë gjithë jetës për nxënësit e tyre.

Mësimi në tri gjuhë

Gjuha shqipe, gjermane dhe angleze janë tre gjuhët që do të mësohen dhe përdoren në aktivitete. Ka disa përfitime nga të mësuarit dhe të folurit e gjuhëve të ndryshme Përmirësimi i funksionit kognitiv: Studimet tregojnë se të mësuarit, të folurit dhe mbajtja e shumë gjuhëve mund të përmirësojë funksionin e trurit, duke përfshirë kujtesën, zgjidhjen e problemeve dhe aftësitë vendimmarrëse. Aftësitë e përmirësuara të komunikimit: Të folurit e shumë gjuhëve mund t'i ndihmojë individët të komunikojnë me një gamë më të gjerë njerëzish dhe kuptojnë nuancat kulturore që mund të mos jenë të dukshme përmes përkthimit. Performancë më e mirë akademike: Hulumtimet tregojnë se individët që janë shumëgjuhësh kanë tendencë të kenë performancë më e mirë akademike në lëndë të ndryshme, duke përfshirë matematikën, shkencën dhe letërsinë. Fillimi i vonuar i rënies kognitive të lidhur me moshën: Të folurit e shumë gjuhëve mund të vonojë fillimin e rënies kognitive të lidhur me moshën, duke i ndihmuar individët të ruajnë aftësitë e tyre kognitive edhe në pleqëri.

Laboratorë të pajisur për mësim praktik

GSK është një institucion arsimor modern i pajisur me teknologjinë më moderne, laboratorë që fokusohen në ofrimin e një përvoje praktike të të mësuarit për të gjithë nxënësit e shkollës. Ne e kuptojmë se laboratorët dhe klasat e pajisura në shkollë janë një komponent i rëndësishëm i edukimi, gjë që i lejon nxënësit të eksplorojnë dhe zbulojnë koncepte shkencore për veten e tyre dhe të ofrojn mundësi për: Të mësuarit praktik, duke u dhënë nxënësve një mundësi për të zbatuar konceptet që mësojnë në klasë në situata të botës reale. Zhvillimi i aftësive kërkimore shkencore, mësimi i nxënësve se si të bëjnë pyetje, të bëjnë hipoteza, të hartojnë eksperimente, mbledhin dhe analizojnë të dhëna dhe nxjerrin përfundime Nxitja e bashkëpunimit dhe komunikimit, duke përfshirë punën në grupe, që i ndihmon nxënësit të zhvillojnë aftësi në punë ekipore, komunikim dhe zgjidhje të problemeve. Përgatitja për karrierat e së ardhmes: Shumë karriera në shkencë, teknologji, inxhinieri dhe matematikë (STEM) kërkojnë përvojë praktike me pajisjet dhe teknikat laboratorike. Laboratorët e shkollës u ofrojnë nxënësve një bazë për ndjekjen e këtyre fushave

Platforma digjitale

Në German School of Kosova (GSK), ne i japim rëndësi përfshirjes së prindërve, që ata të jenë të mirëinformuar. Kjo është arsyeja pse ne përdorim një platformë digjitale moderne, për të rritur angazhimin tuaj në udhëtimin arsimor të fëmijës suaj. Kjo platformë ofron qasje në kohë reale në informata gjithëpërfshirëse në lidhje me përparimin akademik, social dhe emocional të fëmijës suaj, duke nxitur një partneritet të fortë midis shkollës dhe prindërve. Platforma jonë ofron përditësime të menjëhershme mbi aspekte të ndryshme të përvojës arsimore të fëmijës suaj. Ju mund të gjurmoni pjesëmarrjen e tyre, duke siguruar përpikmëri dhe rregullsi, dhe të adresoni menjëherë çdo shqetësim. Për më tepër, do të merrni njohuri të hollësishme për përparimin e tyre gjatë mësimeve, duke ju lejuar të identifikoni pikat e forta dhe fushat për përmirësim dhe të përfshiheni në biseda kuptimplota me mësimdhënësit, për të mbështetur suksesin akademik të fëmijës. Ne e dimë gjithashtu rëndësinë e monitorimit të mirëqenies së përgjithshme të fëmijës suaj. Platforma jonë shkon përtej raportimit tradicional, duke ofruar informacion të vlefshëm për sjelljen e tyre, aftësitë sociale, gjendjen emocionale dhe mirëqenien e përgjithshme. Kjo qasje holistike ju mundëson të kuptoni më mirë zhvillimin e tyre dhe të ofroni mbështetjen e nevojshme në shtëpi. Në GSK, ne besojmë se një prind i informuar është një prind i fuqizuar. Platforma jonë digjitale ju fuqizon me njohuri dhe të dhëna për qenë të involvuar drejtpërdrejtë në edukimin e fëmijës suaj. Duke qëndruar të lidhur dhe të përfshirë, ju mund të formësoni udhëtimin e tij arsimor dhe ta ndihmoni atë të arrijë potencialin e tij/saj të plotë. Ne jemi të entuziamuar t'ju prezantojmë me platformën tonë digjitale dhe të presim ndikimin e saj pozitiv në edukimin e fëmijës suaj. Le të përqafojmë fuqinë e teknologjisë së bashku, duke krijuar një mjedis mësimor bashkëpunues që ushqen rritjen akademike dhe personale të fëmijës suaj.

Ushqim i shëndetshëm dhe aktivitete fizike

Në German School of Kosova (GSK), ne e kuptojmë rëndësinë e ofrimit të opsioneve të ushqimit të shëndetshëm për nxënësit tanë. Ushqimi i shëndetshëm luan një rol të rëndësishë në mbështetjen e performancës së tyre akademike dhe zhvillimit të përgjithshëm. Duke ofruar vakte me vlera ushqyese, ne sigurojmë që nxënësit të kenë energjinë dhe fokusin e nevojshëm për të mësuar dhe pjesëmarrje optimale në aktivitetet e përditshme. Një dietë e ekuilibruar ndikon drejtpërdrejt në rritjen e tyre fizike, funksionin kognitiv dhe aftësitë e përqendrimit. Promovimi i zakoneve të shëndetshme të të ushqyerit që herët, i ndihmon nxënësit të zhvillojnë praktika të mirëqenies gjatë gjithë jetës. Qëllimi ynë është t'i edukojmë dhe fuqizojmë ata për të bërë zgjedhje ushqyese, duke nxitur zakone pozitive që mund të ndikojnë pozitivisht në shëndetin dhe mirëqenien e tyre afatgjate. Përveç përfitimeve fizike, opsionet e ushqimit të shëndetshëm kontribuojnë në një mjedis shkollor pozitiv dhe gjithëpërfshirës. Ne akomodojmë nevoja dhe preferenca të ndryshme dietike, duke siguruar që çdo nxënës të ndihet i mbështetur dhe i vlerësuar. Në GSK, ne besojmë në fuqinë e ushqimit të shëndetshëm për të përmirësuar mirëqenien e përgjithshme të nxënësve, suksesin akademik dhe gjithëpërfshirjen. Ne gjithashtu kuptojmë rëndësinë e aktivitetit fizik në promovimin e mirëqenies dhe zhvillimit të përgjithshëm të nxënësve tanë. Kjo është arsyeja pse ne jo vetëm ofrojmë, por edhe promovojmë në mënyrë aktive aktivitetet fizike. Ushtrimi i rregullt jo vetëm që kontribuon në aftësinë fizike, por gjithashtu rrit funksionin kognitiv, përqendrimin dhe mirëqenien emocionale. Duke përfshirë aktivitetet fizike në kurrikulën tonë, ne synojmë të rrënjosim zakone të shëndetshme gjatë gjithë jetës, të nxisim punën ekipore dhe aftësinë sportive dhe të mbështesim rritjen holistik të nxënësve tanë.

Rreth Nesh

German School of Kosova është shkollë private e nivelit fillor dhe të mesëm të ulët. GSK ofron arsim cilësor dhe inovativ me partnerë gjermanë dhe amerikanë.

Kontakti

Social

© Copyright 2023 GSK School. All right reserved.

This site is registered on wpml.org as a development site.