Klasat 6-9

Në shkollën tonë, ne jemi të përkushtuar të ofrojmë një mjedis mësimor pasurues dhe mbështetës që u mundëson nxënësve tanë të arrijnë potencialin e tyre të plotë. Ne besojmë se arsimi është çelësi për të zhbllokuar një të ardhme të ndritur dhe jemi të përkushtuar për të fuqizuar nxënësit tanë me njohuritë, aftësitë dhe besimin që u nevojitet për të pasur sukses në të gjitha fushat e jetës së tyre. Prandaj, arsimimi në shkollën tonë do të jetë:

 • Me në qendër nxënësin, me qasje mësimore të përshtatur për t’iu përshtatur nevojave, interesave dhe aftësive të të mësuarit të secilit nxënës.
 • Holistike, duke adresuar zhvillimin kognitiv, social, emocional dhe fizik të nxënësve.
 • Angazhuese, ku metodat e mësimdhënies janë ndërvepruese dhe argëtuese, në mënyrë që nxënësit të shijojnë mësimin dhe të marrin pjesë aktive.
 • Gjithëpërfshirës, ku të gjithë nxënësit, pavarësisht prejardhjes, gjinisë, përkatësisë etnike dhe aftësisë, vlerësohen dhe trajtohen me respekt.
 • Bashkëpunues, ku nxënësit inkurajohen të punojnë së bashku, të ndajnë ide dhe të mësojnë nga njëri-tjetri.
 • I orientuar nga jeta reale, me kurrikulën e cila është e rëndësishme për përvojat e nxënësit dhe i pajis ata me aftësi të transferueshme që do t’i mundësojnë të kenë sukses në të ardhmen.
 • Vlerësimi i rregullt, duke përdorur teknika të ndryshme për të identifikuar pikat e forta dhe të dobëta të secilit nxënës dhe për të dhënë komente në kohë për t’i ndihmuar ata që të përmirësohen
Mësimi në German School of Kosova bazohet në kurrikulën vendore, të plotësuar me praktikat më të mira nga kurrikulat gjermane dhe amerikane. Kurrikula është hartuar me një korrelacion të fortë midis lëndëve të ndryshme për të ofruar përvojën më të mirë të mundshme të të mësuarit. Kjo mundëson një kuptim më të mirë të koncepteve, mësim të këndshëm, mbajtje të lehtë të njohurive dhe integrim të njohurive me jetën e përditshme.
Tregjuhësia është tipar dallues i German School of Kosova. Mësimi zhvillohet në gjuhën shqipe, por gjuha angleze dhe ajo gjermane mësohen që në klasën e parë nga mësuesit e lëndës. Për të përvetësuar dhe përforcuar njohuritë e gjuhëve të ndryshme, nxënësit kanë mundësi të përfshihen në aktivitete të këndshme gjatë kohës jashtëshkollore.

Ka disa përfitime të të mësuarit dhe të folurit të gjuhëve të ndryshme
 • Përmirësimi i funksionit kognitiv: Studimet tregojnë se të mësuarit, të folurit dhe mbajtja e gjuhëve të shumta mund të përmirësojë funksionin e trurit, duke përfshirë kujtesën, zgjidhjen e problemeve dhe aftësitë vendimmarrëse.
 • Aftësitë e përmirësuara të komunikimit: Të folurit e shumë gjuhëve mund t’i ndihmojë individët të komunikojnë me një gamë më të gjerë njerëzish dhe kuptojnë nuancat kulturore që mund të mos jenë të dukshme përmes përkthimit.
 • Performancë më e mirë akademike: Hulumtimet tregojnë se individët që janë shumëgjuhësh kanë tendencë të kenë performancë më e mirë akademike në lëndë të ndryshme, duke përfshirë matematikën, shkencën dhe letërsinë.
 • Fillimi i vonuar i rënies kognitive të lidhur me moshën: Të folurit e shumë gjuhëve mund të vonojë fillimin e rënies kognitive të lidhur me moshën, duke i ndihmuar individët të ruajnë aftësitë e tyre kognitive edhe në pleqëri.
Mësuesit lëndorë do të kenë takime të rregullta për të planifikuar dhe zbatuar në mënyrë bashkëpunuese një korrelacion të ngushtë midis lëndëve, duke synuar ta bëjnë mësimin sa më të rëndësishëm për jetën.
 

Ka disa arsye pse teknologjia informative është e rëndësishme në shkollat fillore:

 

 • Shkrim-leximi digjital: Teknologjia e informacionit i ndihmon nxënësit e shkollave fillore të bëhen të shkolluar digjitalisht, të aftë për të qasur, analizuar, vlerësuar dhe komunikuar informacione duke përdorur mjete dhe teknologji digjitale.
 • Aftësitë për karrierat e së ardhmes: Aftësitë e teknologjisë informative po kërkohen gjithnjë e më shumë në fuqinë punëtore. Duke u mësuar këto aftësi nxënësve tanë, ata do të përgatiten më mirë për karrierën e tyre në teknologji.
 • Përvojat angazhuese mësimore: Teknologjia informative e bën mësimin më tërheqës dhe ndërveprues. I ndihmon nxënësit të vizualizojnë konceptet komplekse dhe të përfshihen në aktivitete mësimore praktike.
 • Komunikimi i përmirësuar: Teknologjia informative përmirëson komunikimin midis nxënësve, mësuesve dhe prindërve. Lehtëson bashkëpunimin, komentet dhe shkëmbimin e informacionit për të mirën e nxënësve tanë.
 • Qasja në resurse: Teknologjia informative ofron qasje në një mori burimesh, duke përfshirë bazat e të dhënave në internet, aplikacionet arsimore dhe videot edukative. Kjo ndihmon në përmirësimin e të nxënit dhe u ofron nxënësve mundësi të reja për të mësuar.

Çdo nxënës do të pajiset me një iPad për qëllime mësimore, ndërsa klasat do të pajisen me teknologjinë më të fundit.
Dita do të fillojë me një aktivitet fizik/relaksues që ndihmon në fokus më të mirë gjatë mësimit dhe një fillim pozitiv të ditës, pasuar nga një takim në grup.

Më pas do të zhvillohen mësime të rregullta me mësuesit dhe mësuesit e lëndëve.

Pas drekës organizohen aktivitete ekstra-kurrikurale dhe klubet, së bashku me përfundimin e detyrave të shtëpisë.

Aktivitetet ekstra-kurrikurale
Me aktivitetet ekstra-kurrikulare ne ndihmojmë nxënësit tanë:

 • Të zhvillojnë aftësi sociale dhe komunikuese, duke i ndihmuar ata të krijojnë marrëdhënie me bashkëmoshatarët dhe të zhvillojnë aftësitë e punës në grup, udhëheqjes dhe bashkëpunimit.
 • Të rrisin performancën akademike, duke rritur vetëbesimin, kreativitetin dhe aftësitë e tyre të të menduarit kritik, të cilat janë të transferueshme në klasë.
 • Ofrimi i mundësive për rritje dhe zbulim personal. U mundëson atyre të eksplorojnë interesa, pasione dhe talente të reja që mund të mos i kenë realizuar ndryshe.
 • Përmirëson aftësitë e menaxhimit të kohës duke menaxhuar kohën e tyre në mënyrë efektive. U mëson atyre se si të balancojnë detyrimet akademike me aspiratat personale dhe i ndihmon ata të prioritizojnë kohën e tyre.
 • Zgjeronimi i zgjedhjeve në karrierë, duke i ekspozuar ata ndaj një sërë opsionesh karriere. U ndihmon ata të zbulojnë shtigjet e karrierës që mund të mos i kenë marrë parasysh më parë, dhe të fitojnë përvojë dhe aftësi që mund të jenë të vlefshme në fuqinë punëtore.
 • Zvogëlimi i stresit dhe ankthit. Siguron një dalje pozitive për stresin dhe i ndihmon nxënësit të përballen me presionet e jetës akademike.
 • Promovim i harmonishmërisë dhe zhvillimi në individë të kompletuar. I ekspozon ata ndaj aspekteve të ndryshme të jetës, duke përfshirë ndërgjegjësimin kulturor dhe social, shëndetin fizik dhe mendor dhe përfshirjen në komunitet.
Në fund të ditës, nxënësit do të kryejnë detyrat e shtëpisë në mënyrë të pavarur, por nën mbikëqyrjen dhe drejtimin e mësuesve të shkollës.

Ka disa përfitime në të bërit e detyrave të shtëpisë në shkollë, duke përfshirë:

 • Qasja në resurse: Nxënësit kanë akses në një sërë burimesh në shkollë, si tekste shkollore, kompjuterë dhe materiale referuese, të cilat ata mund t’i përdorin për të përfunduar detyrat e shtëpisë.
 • Mbështetje nga mësuesit: Nxënësit mund të kërkojnë ndihmë dhe udhëzime nga mësuesit e tyre nëse kanë ndonjë pyetje ose vështirësi me detyrat e shtëpisë.
 • Bashkëpunimi me bashkëmoshatarët: Detyrat e shtëpisë mund të kryhen në grupe ose çifte, të cilat mund të nxisin bashkëpunimin dhe punën ekipore midis nxënësve.
 • Rritja e produktivitetit: Bërja e detyrave të shtëpisë në shkollë mund t’i ndihmojë nxënësit të qëndrojnë të përqendruar dhe produktivë, pasi ata janë larg shpërqendrimeve që mund të hasin në shtëpi.
 • Aftësitë e menaxhimit të kohës: Përfundimi i detyrave të shtëpisë në shkollë mund t’i ndihmojë nxënësit të mësojnë se si ta menaxhojnë kohën e tyre në mënyrë efektive, pasi ata kanë një kohë të caktuar për të përfunduar detyrat.
 • Stresi i reduktuar: Duke përfunduar detyrat e shtëpisë në shkollë, nxënësit mund të zvogëlojnë sasinë e punës që duhet të bëjnë në shtëpi, gjë që mund të ulë nivelin e tyre të stresit.

Në përgjithësi, kryerja e detyrave të shtëpisë në shkollë mund t’u sigurojë nxënësve resuret, mbështetjen dhe strukturën që u nevojitet për të përfunduar detyrat e tyre në mënyrë efektive, duke nxitur gjithashtu aftësi të rëndësishme si bashkëpunimi dhe menaxhimi i kohës.

Rreth Nesh

German School of Kosova është shkollë private e nivelit fillor dhe të mesëm të ulët. GSK ofron arsim cilësor dhe inovativ me partnerë gjermanë dhe amerikanë.

Kontakti

Social

© Copyright 2023 GSK School. All right reserved.

This site is registered on wpml.org as a development site.